Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Tupakasta vieroitus terveydenhuollon koulutukseen

  • Sandström, Patrick
Julkaistu 29.8.2007

Tupakasta vieroitus terveydenhuollon koulutukseen

Pääosa tupakoijista haluaisi lopettaa, mutta lopettaminen ei ole helppoa merkittävän psykologisen, fysiologisen ja sosiaalisen riippuvuuden takia. Tästä huolimatta lyhyenkin vieroitukseen kohdistuvan intervention on todettu parantavan lopettamisen ennustetta.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on erinomainen tilaisuus auttaa potilaitaan lopettamaan tupakointi, mutta jos lääkärit ja hoitajat eivät usko, että tupakoijat haluavat lopettaa, motivaatio puuttumiseen on heikko. Toinen este terveydenhuollossa on aikapula. Tämän vuoksi tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille tarkoitettuja helppokäyttöisiä välineitä tukemaan potilaita, jotka haluavat lopettaa. Vuonna 2002 julkaistu ”Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot” Käypä hoito -suositus antoi tähän hyvän pohjan välineiden kehittämiselle.

Suosituksen julkaisemisen jälkeen Kansanterveyslaitoksessa käynnistettiin ”Tupakointi, riippuvuus ja lopettamisen tukeminen” -hanke yhdeksi työvälineeksi suosituksen juurruttamiseen. Ensin luotiin tietokanta tupakoinnin terveysvaikutuksista jaoteltuna lääketieteen erikoisalojen mukaan. Tietokanta, joka on rakennettu osana www.stumppi.fi tupakoinnin lopettamissivustoa, sisältää myös perustiedot tupakkariippuvuudesta ja vieroituksesta.

Moniammatillinen opetus

Eri terveydenhuollon ammattilaisten perusopetukseen soveltuvaa opetusmateriaalia on kehitetty alusta alkaen monitieteellisenä yhteistyönä Kansanterveyslaitoksen, Kuopion yliopiston ja ammattikorkeakoulu Savonian kanssa. Internetpohjaista interaktiivista oppimiskokonaisuutta on rakennettu Kuopion yliopiston Moodle-oppimisympäristöön wiki-teknologiaa hyödyntäen.

Opetussisältöä sovelletaan eri käyttäjäryhmille, ja koulutustilaisuuksista tehdään mahdollisimman moniammatillisia. Tämä auttaa opiskelijoita ymmärtämään eri ammattiryhmien roolia ja mahdollisuuksia tupakoinnin lopettamisen tukemisessa ja sitä kautta sisäistämään oman roolinsa hoitoketjussa. Lokakuussa 2007 Kuopion yliopistossa järjestettävään opintokokonaisuuteen osallistuu sekä terveydenhuollon, lääketieteen että farmasian opiskelijoita. Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana koulutuksissa, ja palaute on ollut hyvää.

Lopettamisen tukeminen laajalti perusopintoihin

Hankkeen yleiskoordinaatiovastuu on Kuopion yliopistolla ja Kansanterveyslaitos toimii asiantuntijana. Oppimiskokonaisuutta käytetään tällä hetkellä lääketieteellisten tiedekuntien perusopetuksessa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa ja Tampereella. Terveydenhuoltoalan opetukseen soveltuvaa mallia pilotoidaan vuoden 2007 aikana Seinäjoella, Lahdessa, Savonlinnassa ja Kuopiossa. Vuonna 2008 hanketta laajennetaan ainakin kymmeneen ammattikorkeakouluun. Koordinoivana tahona toimii Savonia ammattikorkeakoulu Kuopiossa. Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitos koordinoi farmasian perusopetuksen oppimiskokonaisuutta. Ensimmäinen koulutus farmasian opiskelijoille toteutettiin Kuopiossa vuonna 2006. Hammaslääketieteen opiskelijoille järjestettiin ensimmäinen koulutus Helsingissä keväällä 2007.

Oppimiskokonaisuuden sisällyttäminen terveydenhuollon jatko- ja täydennyskoulutukseen on seuraava askel, ja kurssi on Kuopion yleislääketieteen koulutuksen etäopintojen osa. Duodecim rakentaa verkkokurssia tupakasta vieroituksesta parhaillaan.

Tupakkaopetuspaketin moniammatillisuus on ollut voimavara. Yhteistyöverkosto on ollut asiantunteva, toimiva ja innostunut.

Patrick Sandström, tutkija
KTL, Kroonisten tautien ehkäisyn yksikkö
patrick.sandstrom(at)ktl.fi

Tutkittua tietoa tupakasta – www.stumppi.fi


Tupakoinnin vieroituskoulutus – oppimiskokonaisuuden sisältö:


Etukäteistehtävä
Opiskelijat tutustuvat tietokannassa olevaan teoriatietoon. Tietotaso tarkistetaan interaktiivisella nettipohjaisella monivalintatentillä, joka kattaa kaikki lääketieteen erikoisalat.

Seminaari
Puolipäiväseminaari keskittyy käytännön välineiden antamiseen vieroitustoiminnan tueksi. Koulutus on moniammatillinen, esimerkiksi niin, että lääkäri alustaa riippuvuudesta sekä vierotuksessa käytettävistä lääkkeistä ja menetelmistä, vieroitushoitaja sekä farmaseutti teorian käytännön sovellutuksesta. Potilastapauksien pohtiminen roolipeleinä tai pienryhmäkeskustelun kautta on keskeinen osa seminaaripäivän ohjelmaa. Lopuksi tapauksia puretaan isossa ryhmässä.

Jälkikäteistehtävä
Seminaarin jälkeen opiskelijat suorittavat moniammatillisen nettipohjaisen pienryhmätehtävän. Tehtävänä voi olla vieroitusstrategian ja käytännön toimien suunnittelu omalla paikkakunnalla. Millä tavalla vastuuta kannattaisi jakaa terveydenhuollon sisällä? Millaisia haasteita voi tulla eteen suunnittelussa ja käytännön toteutuksen aikana? Tehtävän kautta opiskelijat reflektoivat omaa oppimistaan ja saavat kokonaisvaltaisemman kuvan vieroituksesta.

suomi/ktlehti2007/nro7/kuvitus3_7.jpg

Kuvassa lääketieteen ja farmasian opiskelijat harjoittelivat asiakas/potilasneuvontaa Kuopiossa lokakuussa 2006.


© TerveSuomi.fi 2008About us