Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(tidningsartikel)

Diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasolla: Dehkon 2D-hanke

  • Peltonen, Markku
Julkaistu 28.8.2007

Diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasolla: Dehkon 2D-hanke

Tyypin 2 diabetes on yleistyvä tauti, joka johtaa usein ennenaikaiseen kuolemaan ja hankaliin liitännäissairauksiin. Suomessa toteutettu Diabetes Prevention Study (DPS) oli ensimmäinen satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus (1), joka osoitti että vaikuttaminen näihin tekijöihin yksilötasolla ehkäisee diabeteksen puhkeamista henkilöillä, joilla on korkea riski sairastua.

Tyypin 2 diabetes kehittyy perintötekijöiden ja elintapojen yhteisvaikutuksesta. Keskeisimmät muutettavissa olevat vaaratekijät tunnetaan hyvin: ylipaino, erityisesti vyötärölihavuus, vähäinen liikunta ja epäterveellinen ruokavalio.

Useat tutkimukset ympäri maailmaa ovat sittemmin vahvistaneet elintapojen korjaamisen olevan tehokas keino diabeteksen ehkäisemiseksi. Juuri julkaistun DPS-tutkimuksen seurantavaiheen päätulokset osoittivat lisäksi, että elintapaintervention vaikutukset säilyivät vuosia varsinaisen aktiivisen intervention lopettamisen jälkeenkin (2). On kuitenkin vielä selvittämättä, miten näistä kliinisistä interventiotutkimuksista saatua tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää laajemmin väestötasolla.

D2D-hanke tuo ennaltaehkäisyn perusterveydenhuoltoon

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma (DEHKO 2000–2010) on Suomen kansallinen diabetesohjelma. Ohjelmassa on kolme osakokonaisuutta: tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, diabeteksen hoidon ja hoidon laadun kehittäminen, sekä diabeetikoiden omahoidon tukeminen. suomi/ktlehti2007/nro7/kuvitus2_7.jpg

Dehkon 2D -hanke (D2D) on diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohanke, jonka avulla pyritään jalkauttamaan diabeteksen ennaltaehkäisy osaksi perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon normaalia toimintaa (3). Hanke pyrkii lisäksi luomaan uusia toimintamalleja sekä vahvistamaan niitä nykyisiä terveydenhuollon toimintatapoja, joiden avulla tyypin 2 diabetesta ja sydän- ja verisuonisairauksia voidaan ehkäistä. D2D-hankkeessa toimijoina ovat viisi sairaanhoitopiiriä (Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit), Kansanterveyslaitos ja Diabetesliitto. Hanke toteutetaan vuosina 2003–2007 viiden sairaanhoitopiirin alueilla.

Tavoitteena vaaratekijöiden vähentäminen

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmassa on kolme strategiaa, joissa keskeisinä tekijöinä ovat terveyttä edistävät ruoka- ja liikuntatottumukset. Korkean riskin strategia suuntaa toimenpiteitä henkilöihin, joilla on erityisen suuri vaara sairastua tyypin 2 diabetekseen. Järjestelmällisen mallin avulla pyritään löytämään riskiryhmiin kuuluvat henkilöt väestöstä ja tarjoamaan heille elintapaohjausta ja seurantaa kliinisten interventiotutkimusten mallin mukaan. Mallissa korostuu työterveyshuollon ja perusterveyshuollon asema korkean riskin omaavien henkilöiden tunnistamiseksi väestössä sekä elintapaohjauksen järjestämiseksi yhdessä muiden tahojen kanssa.

Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia pyrkii tehostamaan tyypin 2 diabeteksen varhaista tunnistamista ja järjestelmällisen hoidon tarjoamista, ja siten estämään elämänlaatua heikentävien ja hoidoltaan kalliiden lisäsairauksien kehittymisen. Strategia sisältää konkreettiset ohjeet ja laatukriteerit tehostettuun elintapahoitoon.

Väestöstrategian tavoitteena on edistää koko väestön terveyttä ravitsemuksen ja liikunnan keinoin siten, että tyypin 2 diabeteksen vaaratekijät vähenevät. Strategia sisältää yhteiskunnallisia ja yksilöihin suunnattavia toimenpiteitä, joilla väestön tietoisuutta diabeteksesta ja sen riskitekijöistä pyritään lisäämään.

Suomi on diabeteksen ehkäisyn mallimaa

Yhteisenä tekijänä kaikissa ehkäisyohjelman strategioissa on toimijoiden laaja joukko. Mukana ovat perusterveydenhuolto, työterveyshuolto, kunnat, oppilaitokset, apteekit ja järjestöt. Hankkeeseen osallistuvien toimipaikkojen henkilöstölle tarjotaan koulutusta tyypin 2 diabeteksesta, ravitsemuksesta, liikunnasta ja hoidonohjauksesta. Lisäksi mukana olevat toimipaikat saavat apua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä ohjauksen tukena käytettävän aineiston.

Hankkeessa tarjottava interventio pohjautuu Diabetes Prevention Study -tutkimuksen malliin, jolla diabeteksen ilmaantuvuus väheni huomattavasti pienten, pysyvien elämäntapamuutosten avulla. Interventiomuotoja ovat muun muassa terveydenhuollon omana toimintana järjestettävä ryhmäohjaus, yksilöohjaus sekä erilaiset koulutustilaisuudet. Hanke pyrkii myös edistämään yhteistyön mahdollisuuksia kunnassa terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella työskentelevien toimijoiden kanssa.

Suomi on ollut edelläkävijämaa tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn tutkimuksessa. Kansallinen diabeteksen ehkäisyohjelma ja Dehkon 2D-hanke soveltavat kliinisten interventiotutkimusten malleja väestötasolla. Dehkon 2D-hankkeen arviointitutkimus pyrkii vastaamaan siihen, miten diabeteksen ennaltaehkäisyyn tähtäävä toiminta vaikuttaa perus- ja työterveyshuollon toimintatapoihin, ja millaisia vaikutuksia diabeteksen sairastumisriskiin näistä voidaan odottaa.

Markku Peltonen, yksikön päällikkö
KTL, Diabetesyksikkö


Kirjallisuutta:
1. Tuomilehto J, ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343–50.
2. Lindström J, ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: Follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673–79.
3. Saaristo T, ym. National type 2 diabetes prevention programme in Finland: FIN-D2D. Int J of Circumpolar Health 2007;66:101–12.

© TerveSuomi.fi 2008About us