Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

(informationssida)

Terveysosoittimet

  • Musakka, Päivi
Julkaistu 29.8.2008

Näillä meitä mitataan

Terveysosoittimet ovat kansanterveyden kannalta merkityksekkäitä tilastollisia tunnuslukuja. Niiden tarkoituksena on kuvata tiiviissä ja havainnollisessa muodossa terveyden tärkeimpiä ulottuvuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Laaja tietoaineisto pyritään tiivistämään luvuksi, jonka kehitystä voidaan seurata ja jota voidaan vertailla. Mikään osoitin ei kuitenkaan ole täydellinen. Onkin tärkeää tietää terveysosoittimien rajoitteet.

Lisätietoa osoittimesta

Jokaisesta terveysosoittimesta esitetään tiedot sen merkityksestä kansanterveyden kannalta, sekä miten osoitin on muodostettu. Nämä lisätiedot auttavat terveysosoittimen tulkinnassa. Ne kertovat tiiviissä muodossa sen, mitä ilmiötä kukin osoitin kuvaa, kuinka ja mistä aineistosta osoitin on muodostettu, sekä osoittimen tärkeimmät rajoitteet.
Karttaohjelmaan on valittu joukko osoittimia, jotka kuvailevat suomalaisten terveyttä. Perusteena on ollut niiden  monipuolisuus ja kattavuus.

Miksi juuri nämä terveysosoittimet?

Terveytemme -sivuston ensimmäisen vaiheen kehitysversio sisältää lähinnä elintapoja kuvaavia terveysosoittimia, jotka perustuvat Kansanterveyslaitoksen tutkimusaineistoihin. Tarkoituksena on, että terveysosoittimia voidaan jatkossa tarkastella alueittain, sukupuolittain, koulutus- ja ikäryhmittäin sekä aikajaksoittain.
Nyt sivustolla olevista osoittimista suurin osa pohjautuu Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimukseen (AVTK), jonka tulokset on yhdistetty ajanjaksolta 1998–2007 riittävän havaintomäärän varmistamiseksi. Tulevaisuudessa voidaan esittää myös aikasarjat. Lisäksi on otettava huomioon, että tarkasteltaessa tuloksia koulutusryhmittäin tilastollinen epävarmuus kasvaa aineiston jakautuessa pienempiin osiin. FINRISKI -tutkimuksen tuloksia esitetään vuosien 1992–1997 ja 2002–2007 osalta. Rodeo canoe

Osoittimien vertailu ja luottamusvälit

Terveytemme Atlas-kartan osoittimet ovat vakioituja tilastollisia tunnuslukuja. Vakiointia käytetään, koska monet terveysosoittimien kuvaamat ilmiöt riippuvat voimakkaasti esim. väestön ikärakenteesta. Vakioitujen lukujen avulla eri alueet ja väestöryhmät saadaan vertailukelpoisiksi.

Terveysosoittimien arvoihin liittyy satunnaisuudesta johtuvaa epävarmuutta, joka esitetään Atlas-kartalla luottamusvälin avulla. Luottamusväli kuvaa sitä osoittimen arvojen väliä, johon osoittimen oikea arvo sijoittuu. Atlas-kartoissa esitetään 95% luottamusvälit, jolloin osoittimen oikea arvo jää luottamusvälin sisään 95%:n todennäköisyydellä. Mitä leveämpi luottamusväli on, sitä suurempi on myös epävarmuus osoittimen arvossa. Otostutkimuksessa pienempi otos tai tutkittavien joukko lisää sattuman aiheuttamaa vaihtelua. Leveä luottamusväli viittaa siihen, ettei tutkimuksen otoskoko riitä tutkittavan ilmiön luotettavaan kuvaamiseen.

Jatkossa

Terveytemme-sivustoa päivitetään lähitulevaisuudessa rajatulla määrällä keskeisiä terveysosoittimia, jotka kuvaavat mm. kuolleisuutta, terveydentilaa, elintapoja/riskitekijöitä, toiminta- ja työkykyä, elin- ja työoloja ja palvelujen käyttöä. Osoittimien määrittelytyötä tehdään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisissa tutkimuslaitoksissa.

Taustalla on perusteellinen tutkimustyö

Alla olevista linkeistä pääset syvemmälle niihin tietoihin, joita karttaraporttia laadittaessa on käytetty. Kansanterveyslaitoksen Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen eli AVTK on ollut yksi taustamateriaali. Kansanterveyslaitos on tehnyt AVTK tutkimuksia jo vuodesta 1978.

Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus):
http://www.ktl.fi/eteo/avtk/

Kansallinen FINRISKI-väestötutkimus:
http://www.ktl.fi/finriski/

Tilastokeskuksen kuolemansyyt -tilasto:
http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/index.html


© TerveSuomi.fi 2008About us